Fetva nr. 284

Pyetja: 

A është e lejuar të bashkohet namazi i Ikindisë me namazin e Xhumasë!?

Përgjigjja:

Nuk bën të bashkohet namazi i Ikindisë me atë të Xhumasë, sepse një veprim i tillë nuk transmetohet nga askush dhe nuk ka ndonjë argument në lidhje me këtë gjë.

Ajo që kërkohet në sheriatin islam është që çdo namaz të falet në kohën e tij, përpos nëse vjen ndonje argument për bashkimin e namazeve, atëherë veprohet një gjë e tillë, përndryshe jo.

Ndërsa, bashkimi i namazëve i lejohet musafirit, i cili udhëton dhe gjendet larg vendit të tij. 

Porse në këtë rast Xhumaja bjen për musafirin, dhe i lejohet bashkimi i Namazit të Drekës me atë të Ikindisë.

Pra, muslimanit i lejohet bashkimi i namazit të Drekës me namazin e Ikindisë dhe namazit të Akshamit me namazin e Jacisë, e jo bashkimi i Xhumasë me Ikindinë.

Allahu është më i Dituri!.

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

SHPËRNDAJE