IBADETET E MUAJIT DHUL HIXHE

0
Frikojuni Allahut, mos harroni se jeni duke jetuar në një botë kalimtare ku statusi i juaj në të është ai i mysafirit dhe se...

KURBANI – DISPOZITA DHE RREGULLA

0
Kurban (el ud’hije – në gjuhën arabe) është emri i kafshës (deve, lopë, dele, dhi etj.), që theret në ditën e Bajramit dhe...

VEPRA TË MIRA ME RASTIN E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES

0
Namazi farz (i detyruar). Agjërimi vullnetar dhe agjërimi në ditën e Arafatit. 3.Dhënia e sadakasë. Tehlili - shqiptimi i fjalës la ilahe il-lallah (nuk...

FËMIJËT DALLOHEN ME SHTATË CILËSI!

0
Fëmijët dallohen nga të tjerët me shtatë cilësi: E para: Ata nuk mërziten për risk. E dyta: Kur sëmuren nuk shprehin pakënaqësi nga caktimi i Allahut. E...

TI DHE FËMIJA YT

0
Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu dhe falu, se përndryshe do të shkosh në Xhehenem... po thuaj: Eja falu me mua, të jemi së...

SI T’I TRAJTOJMË GABIMET TONA

0
Pas këtij udhëtimi me të gjitha ato ndodhi të llojllojshme dhe të ndryshme në prezantimin dhe detajet e tij, mund t’i shkruaj disa vija...

PYETJE JASHTË PLANPROGRAMIT

0
Në vitet e para të mësimdhënies në institutin shkencor, në suaza të orarit tim të mësimdhënies e kisha lëndën e leximit dhe lekturës. Planprogrami...

I PANJOHURI DHE “I BIRI IM RA’DI”

0
Letrën time po ta lë pranë vetes sate, ashtu që të argumentosh me të, kur t’i këshillosh njerëzit. Këto ishin fjalët e fundit në letrën...

DISKUTIMI PËR ZEKATIN

0
Një prej profesorëve tanë në universitet ishte i pasur me njohuri. Dallohej me detajet që i dinte në shumë lëmenj të përgjithshëm, shtoja këtu...

MË I DIJSHËM SE UNË PËR ÇAJIN

0
Pasi e hëngrëm darkën me disa fëmijë të një miku të respektuar, u ulëm të pinim çaj dhe të nisnim me muhabet. Njëri prej tyre...