SHEMBULLI I TË DËRGUARIT –sal-Allahu alejhi ve selem – DHE TË...

0
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Hurejra, -radijAllahu anhu-, përcjell se i dërguari, -sal-Allahu alejhi ve selem-, ka thënë: “Shembulli im dhe i profetëve para meje...

TË MBROJTURIT E SYNETIT NGA ATA QË E FYEJNË

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij...

“MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË”

0
Kjo temë është një dëshirë e imja që mes një përmbledhje përsiatjesh ta komentoj hadithin që e transmeton Othman ibën Afani radijallahu anhu prej...

Seria e mësimeve: Shpjegimi i librit: Mburoja e muslimanit-1

0
Hyrje: 1- Njohje me librin dhe autorin 2- Shpjegimi i ajeteve për vlerën e dhikrit. Me lejen e Allahut kam menduar që sot të fillojmë një seri...

FJALË TË ARTA NGA GJENERATAT E ARTA‏

0
Pejgamberi, - sal-lAllahu alejhi ue sel-lem !-, ka thënë: “Allahu e ndriçoftë fytyrën e atij që dëgjon një hadith nga ne, e mëson përmendsh...

DY RASTE TË VËRTETA TË SIHRIT NË KOHËN E MUHAMEDIT, -alejhi...

0
Përcjellë  Ibn Kethiri,- Allahu e mëshiroftë!,-  në tefsirin e tij nga Aisheja ,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,-  e cila ka thënë: “Më...

KJO ËSHTË RRUGA E DREJT E ALLAHUT

0
Nga Abdullah Ibën Mes’udi transmetohet se ka thënë: “Muhamedi, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, me dorën e tij e bëri një vizë të drejtë, e...

Kapitulli i katërt: Ashpërsia ndaj atyre që gënjejnë qëllimisht ndaj Muhamedit...

0
Hadithi numër 30 Transmetohet nga Abdullah ibën Mes'udi radijallahu anhu se ka thënë: "Ka thënë i Dërguari sal-lAllahu alejhi ve sel-lem: "Kush gënjen ndaj...

Kapitulli i tretë: Kujdesi nga transmetimi i hadithit të të Dërguarit...

0
Hadithi numër 23 Transmetohet nga Amr ibën Mejmuni të ketë thënë: "Sa herë që ibën Mes'udi nuk vinte mbrëmjen e së enjtes, unë shkoja...

Kapitulli i dyte nga parathenia e ibn Maxhes – vazhdim

0
Hadithi nr. 18 Nga Is'hak ibën Kabisa, e ai nga babai i tij, se Ubade ibën Samit Ensariu, shok i të Dërguarit të Allahut,...