Parapërgatitja për Ramazan (HUTBE)

0
Mysafiri është afër. Erën po ia ndiejmë. Ditët po i numërojmë. Tashmë po na troket. Sa na ka marrë malli ta dëgjojmë këtë ajet: ﴿يَٰٓأَيُّهَا...

Tradita dhe adhurimi (adeti dhe ibadeti) [HUTBE]

0
Adeti ose tradita është një gjë që përcillet gjeneratë pas gjenerate. Adetet ndahen në të mira, siç janë: burrëria, bujaria, besimi etj., dhe në adete...

Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!‎‎)[1] (HUTBE)

0
Ai është dhëndri i Pejgamberit ﷺ, gruaja e të cilit ishte Fatimja (Allahu qoftë i kënaqur me ta!‎‎). Islamin e pranoi shumë herët. Pejgamberit ﷺ...

Othman ibn Afani (Allahu qoftë i kënaqur me të‎‎!)[1] (HUTBE)

0
Othmani e pranoi Islamin shumë herët. Meqë Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të!‎‎) ishte njeri shumë i afërt në mesin e popullit...

Omer ibn Hatabi (Allahu qoftë i kënaqur me të!‎‎)[1] (HUTBE)

0
Sahabiu i njohur, Amër ibn Asi, njëherë e pyeti Pejgamberinﷺ : “Kush është personi më i dashur te ti?” - Aishja, – i tha Pejgamberi...

Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të!)[1] [HUTBE]

0
Njeriu medoemos duhet të ketë një model ose një shëmbëlltyrë që e pason ose pas të cilit i qet hapat, qoftë për të mirë,...

Të gjithë jemi të varfër para Allahut [HUTBE]

0
Njeriu ka nevojë për dy lloje ushqimesh: ushqim për trupin dhe ushqim për shpirtin. Sikundërqë vdes trupi pa ushqim, vdes edhe shpirti pa ushqimin...

Xheneti dhe Xhehenemi janë afër nesh [HUTBE]

0
Abdullah ibn Mesudi tregon se Pejgamberi ﷺ  ka thënë: “Xheneti është më afër jush sesa lidhësja e nallaneve tuaja. Ashtu është edhe Zjarri.” Po, vëllezër,...

Shenjat e vogla të Kiametit (pjesa e dytë) [HUTBE]

0
Disa shenja të vogla të Kiametit janë: Pakësimi i dijes fetare dhe shfaqja e injorancës ose xhehlit. Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton...

Shenjat e vogla të Kiametit (pjesa e parë) [HUTBE]

0
Domethënia e  “Muhamedun Resullullah” është: Muhamedi ﷺ  është njeri, pra, qenie njerëzore, njëherazi ai është i Dërguari i Allahut. Këtë gjë e kuptojmë nga fakti...