SHEMBULLI I TË DËRGUARIT –sal-Allahu alejhi ve selem – DHE TË...

0
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Hurejra, -radijAllahu anhu-, përcjell se i dërguari, -sal-Allahu alejhi ve selem-, ka thënë: “Shembulli im dhe i profetëve para meje...

Seria e mësimeve: Shpjegimi i librit: Mburoja e muslimanit-1

0
Hyrje: 1- Njohje me librin dhe autorin 2- Shpjegimi i ajeteve për vlerën e dhikrit. Me lejen e Allahut kam menduar që sot të fillojmë një seri...

Kapitulli i katërt: Ashpërsia ndaj atyre që gënjejnë qëllimisht ndaj Muhamedit...

0
Hadithi numër 30 Transmetohet nga Abdullah ibën Mes'udi radijallahu anhu se ka thënë: "Ka thënë i Dërguari sal-lAllahu alejhi ve sel-lem: "Kush gënjen ndaj...

Kapitulli i tretë: Kujdesi nga transmetimi i hadithit të të Dërguarit...

0
Hadithi numër 23 Transmetohet nga Amr ibën Mejmuni të ketë thënë: "Sa herë që ibën Mes'udi nuk vinte mbrëmjen e së enjtes, unë shkoja...

Kapitulli i dyte nga parathenia e ibn Maxhes – vazhdim

0
Hadithi nr. 18 Nga Is'hak ibën Kabisa, e ai nga babai i tij, se Ubade ibën Samit Ensariu, shok i të Dërguarit të Allahut,...

PARATHËNIA E IBËN MAXHES-Kapitulli i dyte-vazhdim

0
Hadithi nr. 17 Transmetohet nga Abdullah ibën Mugaffel se ai ishte ulur pranë djalit të vëllait të tij dhe ai gjuajti me gur. Abdullahu...

Kapitulli i dytё nga parathёnia e Ibёn Maxhes – vazhdim

0
Hadithi nr. 15 Urve ibën Zubejri transmeton nga Abdullah ibën Zubejri se i kishte thënë: "Një njeri nga ensarët kishte ngritur padi ndaj Zubejrit...

Kapitulli i dytё nga parathёnia e Ibёn Maxhes – vazhdim

0
Hadithi nr. 14 në vazhdim Transmetohet nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, se i Dërguari sal-Allahu alejhi ue sel-lem ka thënë: "Kush...

Kapitulli i dytё nga parathёnia e Ibёn Maxhes

0
Respektimi (madhёrimi) i hadithit tё tё Dёrguarit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem dhe ashpёrsia ndaj atyre qё e kundёrshtojnё atё Hadithi nr.12 Transmetohet nga El...

Kapitulli i parë nga parathёnia e Ibёn Maxhes

0
Mbi pasimin e Sunnetit të Muhamedit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem Hadithi Nr. 1 Transmetohet nga Ebu Hurejra, se i Dërguari i Allahut ka thënë:...