PËRQENDRIMI NË FE

0
Allahu, azze ue xhel, na njoftoi se Kur’anin e zbriti për të përsiatur dhe për të vepruar me të: “Vallë, a nuk përsiatin ata...

NDALESA E PIRJES SË DUHANIT

0
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe falënderoni Atë që ju pasuroi me hallall dhe ju largoi nga harami dhe ua bëri të lejuara gjërat...

LEXIMI I KURANIT

0
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe përkujdesuni për librin e Allahut. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Pa dyshim, ata që lexojnë Librin e Allahut,...

KRYERJA E NJË SHËRBIMI TË MIRË

0
Nga tradita e Allahut në njerëzit është që t’i nënshtrohen njëri-tjetrit dhe nuk ka mundësi që të plotësohet lumturia e tyre përveç se nëpërmjet...

FEJA E VËRTETË TEK ALLAHU ËSHTË VETËM ISLAMI

0
Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të...

DISA VEPRA TË CILAT E PRISHIN APO E MANGËSOJNË PËRSOSMËRINË E...

0
Vlera e teuhidit (njësimit të Allahut) është e madhe. Rruga e vetme e shpëtimit të robit në dynja, në varr dhe në ahiret është...

DËMI DHE PASOJAT E MËKATEVE

0
Disa prej muslimanëve në këtë kohë bashkëkohore u sprovuan me botën e materializmit. Një grup prej tyre u dhanë pas epsheve e pasioneve duke...

RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

0
1. Mos e urre askënd, edhe nëse dëmi i tij ndaj teje është shumë i madh. 2. Mos u mërzit asnjëherë dhe bëj dua shumë. 3....

DASHURIA E ALLAHUT DHE TË DËRGUARIT TË TIJ, LAVDIA DHE PAQJA...

0
O ju njerëz, frikojuni Allahut! Nënshtrojuni Atij me dashuri dhe me respekt, duke shpresuar në shpërblimet e Tij dhe duke u frikuar nga ndëshkimi...

NË MES TË GJYNAHUT DHE PROBLEMIT

0
I riu mund të bjerë në ndonjë gjynah, e më pas mundohet ta largojë veten prej atij gjynahu dhe hulumton për shkaqet që e...