PËRFITIMI I SHKATHTËSIVE TE FËMIJA

0
Prej shkathtësive shoqërore që kërkohen të mbillen dhe të zhvillohen te fëmija, përmendim: - Pritja dhe përcjellja e të tjerëve, bashkëndjenja me të tjerët, kuptimi...

FËMIJA ËSHTË AMANET

0
Dijetarët kanë thënë: “Fëmija është amanet te prindërit. Zemra e tij e pastër është gur i çmuar, e shtrenjtë, e pafajshme, pa asnjë njollë...

PREJ SHENJAVE QË E DO ALLAHUN ËSHTË PËRMENDJA E SHPESHTË E...

0
“Përcjell er-Rebia ibn Enes, Allahu e mëshiroftë, prej disa shokëve të tij që thoshin: ‘Prej shenjave që Allahun e do është përmendja e shpeshtë...

DOBITË E DHIKRIT

0
- Dhikri ka shumë dobi dhe mirësi që prej tyre përmendësi përfiton në dynja dhe në ahiret. Nga to: • Dhikri e largon shejtanin dhe...

MUAJI REXHEB – DISPOZITA DHE DOBI

0
Muaji Rexheb është muaji i shtatë në radhë nga dymbëdhjetë muajt e vitit hixhri. Emri i tij buron nga fjala ‘et-terxhib’ që do të thotë...

RREZIKU I DËGJIMIT TË MUZIKËS

0
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe dijeni se prej gjërave që më së shumti e largon njeriun prej përmendjes së Allahut dhe i preokupon...

REALITETI I LUMTURISË DHE BURIMI I SAJ

0
Lavd falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri Kur’anin udhëzimin për njerëzimin dhe shkak i lumturisë së tyre. Dëshmoj se nuk i...

DHIKRI ËSHTË JETË PËR ZEMRËN

0
Ebu Musa, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Shembulli i atij...

PËRSHKRIMI I MUHAMEDIT, ALEJHI SALATU UE SELAM, DHE EMRAT E TIJ

0
Detyrim i çdo muslimani është që ta njohë të Dërguarin e tij, alejhi salatu ue selam, ta njohë prejardhjen e tij fisnike, vendlindjen e...

DO TË VIJË DITA KUR DO TË JESH OFFLINE (I SHKYÇUR)

0
Do të vijë një ditë kur të gjithë do të shikojnë në emrin tënd dhe atë do ta gjejnë: Offline (i shkyçur). Të dashurit e...