DITA E ARAFATIT – DISPOZITA DHE DOBI

0
Dita e Arafatit është një nga dhjetë ditët e vlefshme të Dhulhixhes. Është dita më e mirë e dynjasë pas ditës së Kurban...

QARTËSIMI I TEUHIDIT TË ADHURIMIT NËPËRMJET RITEVE TË HAXHIT

0
Frikojuni Allahut dhe dijeni se qëllimi i krijimit tuaj nuk është tjetër përpos adhurimi i Tij. Allahu, azze ue xhel, thotë: “Xhindet dhe njerëzit...

DISA VEÇORI TË HAXHIT DHE KUSHTET E TIJ

0
Haxhi është një prej shtyllave të Islamit dhe bazament i tij i fortë. Allahu, azze ue xhel, thotë: “Me të vërtetë, Faltorja e parë...

PËRGATITJA PËR HAXH

0
Frikojuni Allahut me frikërespekt të vërtetë, adhuroni Atë me përkushtim të sinqertë duke qenë në fenë e pastër, faleni namazin jepeni zeqatin se kjo...

MUAJI DHULKADE

0
Muaji Dhulkade është i njëmbëdhjeti me radhë në kalendarin hixhri. Është quajtur me këtë emër, sepse pushonin nga luftërat, betejat dhe luftimet (shkaku...

VAJZA E CILA MË QORTOI DHE NUK E HARROVA ASNJËHERË QORTIMIN...

0
Para se të përdorej interneti dhe rrjetet sociale, posta me letra ishte mjeti i komunikimit më i përhapur asokohe. Përgjatë kësaj periudhe, e kisha...

SI T’I TRAJTOJMË GABIMET

0
Njeriu nuk shpëton nga rënia në gabime, në forma të ndryshme dhe në sfera të shumta, megjithatë fushat e gabimit mundemi t’i prezantojmë përmes...

Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!‎‎)[1] (HUTBE)

0
Ai është dhëndri i Pejgamberit ﷺ, gruaja e të cilit ishte Fatimja (Allahu qoftë i kënaqur me ta!‎‎). Islamin e pranoi shumë herët. Pejgamberit ﷺ...

Othman ibn Afani (Allahu qoftë i kënaqur me të‎‎!)[1] (HUTBE)

0
Othmani e pranoi Islamin shumë herët. Meqë Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të!‎‎) ishte njeri shumë i afërt në mesin e popullit...

Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të!)[1] [HUTBE]

0
Njeriu medoemos duhet të ketë një model ose një shëmbëlltyrë që e pason ose pas të cilit i qet hapat, qoftë për të mirë,...