KOMENT I SHKURTËR I SURES IHLAS, FELEK DHE NAS

0
- Surja Ihlas: “Ḳul huvall-llahu eḥad, All-llahuṣ-Ṣamed, lem jelid uëe lem juled, ve lem jekun lehukufuven eḥad.” (El-Ihlas: 1-4). “Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i...

KOMENT I SHKURTËR I AJETUL KURSISË (TESPIH DUASË)

0
Allahu la ilahe il-la huvel Ḥajjul Ḳajjum. La te’hudhuhu sinetun ue la neum. Lehu ma fis-semavati ue ma fil erḍ. Men dhel-ledhi jeshfe’u indehu...

VLERA E DY VARGJEVE TË FUNDIT TË KAPTINËS BEKARE

0
VLERA E KËTYRE DY VARGJEVE Allahu i Lartësuar thotë: "I Dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të tij, e ashtu edhe...