PËRKUJDESJA PËR NDJENJAT E ATIJ QË KA TË NDONJË TË METË FIZIKE

Kur një mysliman e sheh dikë që ka sëmundje, gjymtim, të metë fizike, nga rregullat islame është që ta falënderojë Allahun për shëndetin e plotë që e ka dhe nuk duhet që ta lëndojë dikë të sprovuar duke i ngulitur sytë tek ai. Kjo e lëndon, e bën të ndiejë mangësi dhe i jep dhembje në shpirt atij. E bën të mendojë që njerëzit e përbuzin dhe se ata janë më të mirë se ai. Në përgjithësi, ata që kanë ndonjë sëmundje e urrejnë që njerëzit t’i mbajnë sytë tek ata.

Ibën Abasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Mos e ngulitni shikimin te të sëmurët nga lebra.” Në një transmetim tjetër po ashtu të Ibën Abasit, përcjell se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Mos e mbani pa ndalur shikimin te të sëmurët nga lebra.”

Zer ibën Hubejsh përcjell për Abdullah ibën Mesudin, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, se ishte duke e vjelë një misvak nga druri i misvakut. “Me trup ishte i dobët këmbëhollë, saqë gati era nuk e rrëzonte për tokë. Njerëzit u qeshën me të. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, iu tha: ‘Pse po qesheni?’ I thanë: ‘O I Dërguar i Allahut, po qeshemi me këmbët e holla të tij.’ Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, tha: ‘Pasha Atë që shpirti im është në Dorën e Tij. Ato dy këmbë të holla të tij peshojnë më rëndë në peshore se kodra e Uhudit’.”

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Kush e sheh një të sprovuar dhe thotë: “Falënderimi i takon Allahut, i Cili më shpëtoi dhe më ruajti nga ajo që të sprovoi ty, si dhe më dalloi me mirësi nga shumë krijesa të Tij.”

Imam Neveviu, Allahu e mëshiroftë, tha: “Dijetarët e përmendin që kjo lutje duhet të thuhet fshehurazi, aq sa ta dëgjojë në vete ai që e thotë dhe jo ta dëgjojë i sprovuari që mos t’i japë dhimbje në zemër atij. Përveç nëse sprova e tij është ndonjë mëkat, atëherë nuk ka pengesë që i sprovuari t’i dëgjojë këto fjalë, me kusht që thënësi të jetë i sigurt që kjo nuk do të shkaktojë ndonjë dëm. Allahu e di më së miri.”

Dr. Muhamed Salih El-Munexhid

Pjesë nga libri “Përkujdesja për ndjenjat e të tjerëve”

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

SHPËRNDAJE