BAJRAMI – RREGULLA DHE DISPOZITA

0
Bajrami është rit islam, në të paraqiten pamjet e nënshtrimit dhe përuljes ndaj Allahut si dhe shumë nga kuptimet shoqërore dhe shpirtërore. Në...

Lutja dhe rregullat e saja në prizmën e Kur’anit dhe Sunnetit

0
Autor: S e i d V e h f E l K a h t a n i (version i shkurtuar) Elhamdulilahi vahdehu ve baëd:...

AGJËRIMI NË RAMAZAN – RREGULLA DHE DISPOZITA

0
Myslimani e ka për detyrë që t’i mësojë dispozitat e agjërimit dhe t’i pyetë dijetarët nëse për to nuk ka njohuri. Ai duhet...

AGJËRIMI NË RAMAZAN – REGULLA DHE DISPOZITA

0
Myslimani e ka për detyrë që t’i mësojë dispozitat e agjërimit dhe t’i pyetë dijetarët nëse për to nuk ka njohuri. Ai duhet...

Tradita dhe adhurimi (adeti dhe ibadeti) [HUTBE]

0
Adeti ose tradita është një gjë që përcillet gjeneratë pas gjenerate. Adetet ndahen në të mira, siç janë: burrëria, bujaria, besimi etj., dhe në adete...

DHJETË DITËT E DHULHIXHES 

0
Allahu krijesat i dalloi ndërmjet tyre në vlerë dhe disa i ngriti në shkallë të larta karshi disa të tjerave. Nga ditët dhe...

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT

0
“Kush e agjëron muajin e Ramazanit dhe atë e pason me gjashtë ditë nga Shevali, është njëlloj sikur të ketë agjëruar tërë vitin.” Kush e...

DHJETË NETËT E FUNDIT DHE NATA E KADRIT

0
Allahu i dalloi krijesat ndërmjet tyre në vlerë dhe disa i ngriti në shkallë të larta karshi disa të tjerave. Nga ditët dhe...

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT

0
Muaji Sheval është muaj i bekuar. Është muaj i adhurimit dhe me të fillojnë muajt e haxhit. Pëlqehet agjërimi i gjashtë ditëve të...

BAJRAMI

0
Bajrami është rit islam, në të paraqiten pamjet e nënshtrimit dhe përuljes ndaj Allahut si dhe shumë nga kuptimet shoqërore dhe shpirtërore. Në...