DHJETË DITËT E DHULHIXHES 

0
Allahu krijesat i dalloi ndërmjet tyre në vlerë dhe disa i ngriti në shkallë të larta karshi disa të tjerave. Nga ditët dhe...

TË KAPURIT PËR ADHURIME PAS RAMAZANIT

0
O muslimanë, frikojuni Allahut në vazhdimësi me adhurime dhe me largim nga e ndaluara. Shpëtoi ai që u kap për devotshmërinë në dynja dhe...

GJENDJA E NJERËZVE PAS RAMAZANIT

0
O muslimanë, ishit në muajin e mirësisë dhe begatisë, agjëronit ditën, faleshit natën dhe i afroheshit Zoti tuaj me adhurime të ndryshme duke shpresuar...

BAJRAMI – RREGULLA DHE DISPOZITA

0
Bajrami është rit islam, në të paraqiten pamjet e nënshtrimit dhe përuljes ndaj Allahut si dhe shumë nga kuptimet shoqërore dhe shpirtërore. Në...

AGJËRIMI NË RAMAZAN – RREGULLA DHE DISPOZITA

0
Myslimani e ka për detyrë që t’i mësojë dispozitat e agjërimit dhe t’i pyetë dijetarët nëse për to nuk ka njohuri. Ai duhet...

ZBUKURIMI I LEJUAR DHE AI I NDALUAR

0
Allahun e falënderoj prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç se Allahut dhe se...

LUTJA PËR TË VDEKURIN GJATË VIZITËS SË VARREZAVE

0
Muslimani preferohet të shkon t’i viziton varrezat që ato t’ia rikujtojnë vdekjen dhe ahiretin dhe t’i zbutet zemra, mirëpo edhe të bën lutje për...

VITRI – VENDIMI I SHERIATIT DHE VLERA E TIJ

0
Vitri është sunnet muekkede, namaz për të cilin ka nxitë Resulull-llahu . Ebu Hurejre thotë se Resulull-llahu ka thënë: "All-llahu është tek...

Lutja dhe rregullat e saja në prizmën e Kur’anit dhe Sunnetit

0
Autor: S e i d V e h f E l K a h t a n i (version i shkurtuar) Elhamdulilahi vahdehu ve baëd:...