MEDITIMI DHE LEXIMI I KURANIT – RREGULLA DHE DOBI

0
Kurani është fjala e Allahut, shpallja e Tij, mesazhi i Tij për krijesat dhe litari i fortë i Allahut. Kurani është udhëzim, mëshirë, dritë,...

MEDITIMI DHE LEXIMI I KURANIT

0
Kurani është fjala e Allahut, shpallja e Tij, mesazhi i Tij për krijesat dhe litari i fortë i Allahut. Kurani është udhëzim, mëshirë, dritë,...

Çfarë thotë Kurani për hipokritët

0
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!Kaptinat të cilat rrahin tematikën dhe veset e shëmtuara të Hipokritëve, janëSuretu El-Bekareh Suretu Ali Imran Suretu En-nisã Suretu...

LEXIMI I KUR’ANIT

0
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe përkujdesuni për librin e Allahut. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Pa dyshim, ata që lexojnë Librin e Allahut,...

LLOJET E ZEMRAVE NË KURAN

0
1. Zemra e shëndoshë: Kjo zemër është e sinqertë me Allahun dhe është e pastër nga politeizmi dhe fe mohimi dhe hipokrizia dhe e...

Edukimi të cilin e marrim nga Sureja Huxhurat

0
Sureja Huxhurat i ka kushtuar rëndësi të madhe edukimit të besimtarëve në virtyte morale dhe atë që kanë nevojë në raportet e tyre me:...

Pse e lexojmë kaptinën Kehf?

0
Çdo herë e lexojmë kaptinën Kehf ditën e xhuma, por për fat të keq shumica nuk e dinë urtësinë dhe mirësinë e leximit të...

KËRKIMI I UDHËZIMIT ME KURAN

0
Me Kuran, armiqësia ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, kthehet në dashuri ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Kurani është prej atyre...

KOMENT I SHKURTËR I AJETUL KURSISË (TESPIH DUASË)

0
Allahu la ilahe il-la huvel Ḥajjul Ḳajjum. La te’hudhuhu sinetun ue la neum. Lehu ma fis-semavati ue ma fil erḍ. Men dhel-ledhi jeshfe’u indehu...

PËRQENDRIMI NË FE

0
Allahu, azze ue xhel, na njoftoi se Kuranin e zbriti për të përsiatur dhe për të vepruar me të: “Vallë, a nuk përsiatin ata...