Xheneti dhe Xhehenemi janë afër nesh [HUTBE]

0
Abdullah ibn Mesudi tregon se Pejgamberi ﷺ  ka thënë: “Xheneti është më afër jush sesa lidhësja e nallaneve tuaja. Ashtu është edhe Zjarri.” Po, vëllezër,...

Shenjat e vogla të Kiametit (pjesa e dytë) [HUTBE]

0
Disa shenja të vogla të Kiametit janë: Pakësimi i dijes fetare dhe shfaqja e injorancës ose xhehlit. Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton...

Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të!)[1] [HUTBE]

0
Njeriu medoemos duhet të ketë një model ose një shëmbëlltyrë që e pason ose pas të cilit i qet hapat, qoftë për të mirë,...

SI DO TË JETË MËNGJESI I PARË NË XHENET?

0
Ti qëndron në ballkonin e pallatit tënd dhe shikon në thesaret, lumenjtë dhe kopshtet e Xhenetit të Allahut  kurse qiejt dhe toka plotësisht kanë...

MEDITIMI DHE LEXIMI I KURANIT

0
Kurani është fjala e Allahut, shpallja e Tij, mesazhi i Tij për krijesat dhe litari i fortë i Allahut. Kurani është udhëzim, mëshirë, dritë,...

Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!‎‎)[1] (HUTBE)

0
Ai është dhëndri i Pejgamberit ﷺ, gruaja e të cilit ishte Fatimja (Allahu qoftë i kënaqur me ta!‎‎). Islamin e pranoi shumë herët. Pejgamberit ﷺ...

DASHURIA E ALLAHUT DHE TË DËRGUARIT TË TIJ, LAVDIA DHE PAQJA...

0
O ju njerëz, frikojuni Allahut! Nënshtrojuni Atij me dashuri dhe me respekt, duke shpresuar në shpërblimet e Tij dhe duke u frikuar nga ndëshkimi...

DËMI DHE PASOJAT E MËKATEVE

0
Disa prej muslimanëve në këtë kohë bashkëkohore u sprovuan me botën e materializmit. Një grup prej tyre u dhanë pas epsheve e pasioneve duke...

VESVESET E SHEJTANIT DHE MBROJTJA PREJ TIJ

0
Allahu, azze ue xhel, thotë: “Kur dëshiron të lexosh Kur’anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të mallkuar, sepse, në të vërtetë, djalli nuk...

TI DHE SHEJTANI

0
Kur shejtani të frikëson me varfëri, ktheja se risku është i caktuar: “S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e...