ALLAHU I LARTËMADHËRUAR

0
ALLAHU I LARTËMADHËRUAR Dije se vërtetë të njohurit e Allahut xhel-le shanuhu, besimi në Të, adhurimi ndaj Tij dhe vërtetimi i gjithë asaj...

SI TA FILLOSH PROJEKTIN TËND?

0
Përcaktimi i projektit nganjëherë vjen nga rruga e meditimit, mendimit dhe shikimit, por ka mundësi të vijë edhe me konsultim apo propozim. Imam Buhariu, Allahu...

LIDHJA E DHIKRIT ME VDEKJEN E MIRË

0
Sigurisht që fjalët më të mira janë fjalët e Allahut të Madhërishëm, të cilat i zbriti në Kuranin Fisnik, por krahas fjalëve në Kuran,...

KËRKIMI I DIJES

0
Dija fetare është jetë për zemrat dhe shpirtrat, dritë për sytë, kopsht për mendjet, udhëzim që me të ndriçohet ibadeti dhe rregullat ndërnjerëzore. Dija...

TË NGATËRROSH DASHURITË

0
Prej ligjeve të Allahut në robërit e Tij, vendos besimtarët udhëheqës të njerëzve, dhe i ngritë në shkallën e dinjitetit dhe krenarisë, i shfaqë...

TË KAPURIT PËR KURAN DHE SUNET

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri muslimanë dhe na dalloi nga jobesimtarët. Falënderimi i takon vetëm se Allahut, i Cili na...

ÇKA I BËN DHE ÇKA NUK I BËN DOBI TË VDEKURIT...

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij...

KURTHET E SHEJTANIT

0
Allahu, azze ue xhel, në Kuran thotë: "O bijtë e Ademit, le të mos ju mashtrojë kurrsesi djalli, ashtu si i nxori prindërit tuaj...

TRI GJËRAT QË E PËRCJELLIN TË VDEKURIN!

0
Enes ibën Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka...

NDËSHKIMI I BESIMTARËVE

0
Prej traditës së Allahut në njerëzit është që forca të mos vjen vetëm se pas belas, dhe çdo herë që shtohet fatkeqësia, dhe ajo...