SHTATË GRUPET E SHPËTUARA

0
Do të vijë një ditë kur Allahu të gjitha krijesat e Tij do t’i bashkon në një vend, të parët dhe të fundit, edhe...

STINA E DIMRIT DHE MES’HU MBI MESTE

0
Dimri dhe vera, të ftohtët dhe të nxehtët, ndërrimi i natës dhe i ditës, çdo gjë që Allahu e ka krijuar në qiell,...

LIGJËSIMI I SELAMIT DHE DOBITË E TIJ

0
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili na urdhëroi që të kapemi për litarin e Tij dhe na ndaloi prej përçarjes dhe kontradiktave: “Kush...

KUR PREMTON, NUK REALIZON!!

0
Islami si fe gjithëpërshirëse përkujdeset plotësisht për atë që i bën dobi individit dhe shoqërisë. Nga ato dobi është edhe ajo se Islami i...

SEXHDJA E HARRESËS (SEVI SEXHDJA) – RREGULLA DHE DISPOZITA

0
Njeriu mundohet që t’i kryejë ibadetet të plota, por ndodh nganjëherë që të gabojë ose të ketë mangësi gjatë kryerjes së ibadetit. Për...

MERITAT E SAHABËVE

0
Muslimanët janë unikë rreth asaj se sahabët (shokët e Muhamedit alejhi salatu ue selam) janë koka e evliave dhe më të mirët prej të...

MUAJI REXHEB – DISPOZITA DHE DOBI

0
Muaji Rexheb është muaji i shtatë në radhë nga dymbëdhjetë muajt e vitit hixhri. Emri i tij buron nga fjala ‘et-terxhib’ që do të thotë...

DITA E XHUMASË                                    

0
Allahu i dalloi krijesat ndërmjet tyre në vlerë dhe i ngriti disa në shkallë të larta karshi disa të tjerave: “Zoti yt krijon...

PESË THEMELET IMANORE NË EDUKIMIN E FËMIJËVE

0
Për ta filluar një proces edukator të saktë dhe preciz, kemi nevojë që ta fillojmë në formë të pla­nifikuar dhe shkencor, po ashtu kemi...

FËMIJA DHE EDUKIMI TIJ

0
Imam Gazali, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Nuk rrënjoset morali fetar në shpirt, derisa të mësohet shpirti të jetojë me vepra të mira dhe të...