MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

0
E drejta e prindërve është e madhe, pozita e tyre në fenë e Allahut është shumë e lartë, respektimi i tyre ka ardhur paralel...

TË DREJTAT E RRUGËS DHE ETIKA E SAJ

0
Ligjet e Islamit i përfshinë të gjitha anët e jetës dhe çështjet e saj dhe e sistematizojnë çdo gjë që i del përpara njeriut...

NGA SHKAQET E LUMTURISË!!

0
1. Vepra e mirë Allahu i Madhëruar thotë: “Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë...

ZILIA DHE DËMI I SAJ

0
Zilia është cilësi e qortuar dhe e ligë. Allahu na paralajmëroi se është nga cilësitë më të mëdha të sherrit, dhe na paralajmëroi që...

TI BËHU I LUMTUR, EDHE PSE UNË JAM NË PIKËLLIM!!

0
Ishin dy burra, të cilët e kishin të njëjtën sëmundje, dhe shëroheshin në të njëjtin spital, dhe qëndronin në të njëjtën dhomë! Njëri nga...

MEDRESEJA E NATËS

0
Allahu, azze ue xhel, thotë: "O ti i mbuluar (o Muhamed)! Çohu (të falesh) gjithë natën, përveç një pjese të saj, që është gjysma...

QARTËSIMI I SHKAQEVE TË LUMTURISË

0
Plot nga njerëzit, mendojnë se lumturia dhe shpëtimi, janë në gjërat kalimtare të kësaj dynjaje. Një grup nga ta, lumturinë e paramendojnë në arritjen...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 4/4‏

0
8).Kur’ani  ka zbritur udhëzues për të devotshmit: Dhe çështja tjetër e cila e vërteton vlerën e madhe që posedon devotshmëria,dhe se Allahu ka zbritur Kur’anin...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 3/4‏

0
6. Nuk pranohen veprat e mira përveçse me devotshmëri             E, kjo është një prej gjërave që na e bënë të mundur të kuptojmë se,...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 2/4‏

0
4. Kujdesi i veçantë i Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, në thirrjen e tij për pajisjen me devotshmëri. Allahu, -azze ue xhelë!-, e ka urdhëruar...