QARTËSIMI I SHKAQEVE TË LUMTURISË

0
Plot nga njerëzit, mendojnë se lumturia dhe shpëtimi, janë në gjërat kalimtare të kësaj dynjaje. Një grup nga ta, lumturinë e paramendojnë në arritjen...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 4/4‏

0
8).Kur’ani  ka zbritur udhëzues për të devotshmit: Dhe çështja tjetër e cila e vërteton vlerën e madhe që posedon devotshmëria,dhe se Allahu ka zbritur Kur’anin...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 3/4‏

0
6. Nuk pranohen veprat e mira përveçse me devotshmëri             E, kjo është një prej gjërave që na e bënë të mundur të kuptojmë se,...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 2/4‏

0
4. Kujdesi i veçantë i Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, në thirrjen e tij për pajisjen me devotshmëri. Allahu, -azze ue xhelë!-, e ka urdhëruar...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 1/4‏

0
Shumë argumente sheriatike kanë ardhur për të na treguar pozitën, vlerën dhe rëndësinë e devotshmërisë në Islam. 1.    Porosia e Allahut, për të gjithë, nga...

FRIKA E SELEFIT NGA SËMUNDJA E VETËPËLQIMIT 2/2‏

0
Imam Dhehebiu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: "Sa njeriu e flet hakun dhe urdhëron për të mirë, e Allahu ia dërgon një njeri që...

FRIKA E SELEFIT NGA SËMUNDJA E VETËPËLQIMIT 1/2‏

0
Është pyetur Hamdun el-Kassar, Allahu e mëshiroftë: "Si është puna me fjalët e selefit (të parëve) që janë më të dobishme se fjalët tona?...

POZITA E MORALIT TEK GJENERATAT E ARTA 3/3‏

0
Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Morali i mirë është  cilësi e të zgjedhurve të Allahut (të dërguarve), vepër specifike e të drejtëve (çiltërve),...

POZITA E MORALIT TEK GJENERATAT E ARTA 2/3

0
Ahmed ibn Harbi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: "Nuk ka gjë që i bënë dobi më shumë zemrës së robit të Allahut se sa...

POZITA E MORALIT TEK GJENERATAT E ARTA 1/3

0
Jahja ibn Muadh Rrazi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: "Morali i keq është një gjë që e dëmton besimtarin dhe nuk i bën dobi...