VEPRA TË MIRA ME RASTIN E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES

0
Namazi farz (i detyruar). Agjërimi vullnetar dhe agjërimi në ditën e Arafatit. 3.Dhënia e sadakasë. Tehlili – shqiptimi i fjalës la ilahe il-lallah (nuk i...

QARTËSIMI I TEUHIDIT TË ADHURIMIT NËPËRMJET RITEVE TË HAXHIT

0
Frikojuni Allahut dhe dijeni se qëllimi i krijimit tuaj nuk është tjetër përpos adhurimi i Tij. Allahu, azze ue xhel, thotë: “Xhindet dhe njerëzit...

DISA VEÇORI TË HAXHIT DHE KUSHTET E TIJ

0
Haxhi është një prej shtyllave të Islamit dhe bazament i tij i fortë. Allahu, azze ue xhel, thotë: “Me të vërtetë, Faltorja e parë...

PËRGATITJA PËR HAXH

0
Frikojuni Allahut me frikërespekt të vërtetë, adhuroni Atë me përkushtim të sinqertë duke qenë në fenë e pastër, faleni namazin jepeni zeqatin se kjo...

IBADETET E MUAJIT DHULHIXHE

0
O muslimanë! Frikojuni Allahut, mos harroni se jeni duke jetuar në një botë kalimtare ku statusi i juaj në të është ai i mysafirit dhe...

VLERA E BESIMIT NË FSHEHTËSINË – GAJBIN DHE KUPTIMI I TIJ

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri musliman dhe na dalloj nga jobesimtarët. Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na...

DITA E XHUMA – RREGULLA DHE DOBI

0
Allahu i dalloi krijesat ndërmjet tyre në vlerë dhe i ngriti disa në shkallë të larta karshi disa të tjerave: “Zoti yt krijon ç’të...

GRATË E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT, LAVDIA DHE PAQJA E...

0
Me ecjen pas gjurmëve të grave më të mira që jetuan në kohën më të mirë, në periudhën më të mirë, u edukuan në...

PARALAJMËRIMI I BESIMTARËVE NGA VESVESET E SHEJTANIT

0
O muslimanë, vesvesja është prodhimi i Iblisit, vepra dhe mjeti i tij, për ta devijuar të birin e Ademit. Me vesvese i sulmon dhe...

PËRGËZIMI NË KURAN DHE SUNET

0
Përgëzim, i gëzuar nga diçka, lajmi i mirë! Këto janë fjalë që kuptimi i tyre përçon shpresë, e shërojnë humbjen e shpresës dhe dëshpërimin,...