NDËRTIMI I XHAMIVE

0
Allahu i Madhëruar thotë: “Faltoret e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe Ditën e Fundit, që falin namazin...

ISTIGFARI- MIRËSITË, DOBITË, FORMAT DHE THËNIET RRETH TIJ

0
A dëshiron t’i shlyesh mëkatet, të i shtosh shpërblimet dhe t’i ngritësh lartë shkallët tek Allahu? A dëshiron pasardhës të mirë, pasuri hallall dhe...

GRUAJA E DITUR E UDHËZUAR, KRENARIA E NJË POPULLI

0
Në mënyrë shumë të veçantë dhe me një kujdes shumë të denjë Zoti i Lartësuar flet për një grua besimtare dhe të devotshme, ku...

Të kërkuarit e diturisë sipas Islamit

0
Feja Islame e cila u shpall para 1400 viteve përmes pejgamberit Muhammed a.s., i nxit besimtaret në kërkimin e diturisë, si dhe e urren...

AJO ËSHTË MBRETËRESH

0
Ky vëlla musliman na rrëfen dhe thotë: Fqinji im më i afërt ishte një plakë jomuslimane, e cila i kishte kaluar të shtatëdhjetat. Jetonte...

ABDESI DHE ENERGJIA E NJERIUT

0
Allahu i Madhërishëm na ka shpallur se çdo gjë e ka krijuar nga uji: “. . . ujin e bëmë bazë të jetës së...

PSE LEXOJMË

0
Muslimani lexon për shkak se : - Dëshiron që të merr shpërblimin e leximit, sikurse e merr me leximin e Kuranit. - Lexon që...

KAPTINA KAF; SHKAK PËR UDHËZIMIN TIM

0
Isha një vajzë e zhytur në mëkate dhe amoralitet. Nëna ime mundohej vazhdimisht tëmë këshillojë e të më përkujtojë aq sa shpeshherë qante para...

VLERA E ISTIGFARIT DHE GJURMËT E TIJ

0
Përsosmëria tek njeriu është e pamundur. Të gjithë njerëzit gabojnë dhe kanë mangësi, përveç Pejgamberëve dhe Lajmëtarëve të Allahut të cilët janë të...

EVOTSHMËRIA, PËRMBLEDHËSE E ÇDO TË MIRE

0
Devotshmëria ndaj Allahut është përmbledhëse e mirësive dhe ruajtëse e begative. Cilësi e lavdëruar që më së shumti përmendet në Kuran dhe nuk ka...