Ashtu si je me robërit e Allahut, ashtu Allahu është me...

0
Falënderimet qofshin vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të dërguarin e Allahut, Muhamedin (sal‐lAllahu alejhi ve sel‐lem), mbi...

RETRO: A ka Turqia një hartë rruge?

0
Habia që përjetuam nga ajo që bënë SHBA-të në Sulejmanie, në të vërtetë nuk është një habi si ajo që do kishim ndaj një...

Jetesa e të lumturve

0
Vëllezër dhe motra! All-llahu, subhanehu ve teala, njerëzit i ka krijuar prej një baze... i ka bërë të dallojnë në forma dhe gjendje... ...

Siguria dhe vlera e saj në Islam

0
Siguria dhe rehatia janë ndër mirësitë më të çmuara që na janë dhënë nga Allahu i Madhërishëm. Allahu këtë mirësi ia dha...

Istigfari – mirësitë, dobitë, format, tregimi dhe thëniet rreth tij

0
A dëshiron t'i shlyesh mëkatet, të i shtosh shpërblimet dhe t'i ngritësh lartë shkallët tek Allahu? A dëshiron pasardhës të mirë, pasuri...

Kur të humbë amaneti, prite kijametin

0
Amaneti në perceptimin e muslimanëve të hershëm nuk ka qenë vetëm në përmby- shjen e premtimeve dhe kujdesin ndaj pasu- risë së lënë si...

Si të pendohem

0
Falënderimi i takon Allahut, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Përshëndetjet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin dhe familjen e tij. ...

Vjedhja, vepër e shëmtuar

0
Legjislacioni islam e ka lejuar fitimin e pasurisë dhe zotërimin e saj me mjete dhe mënyra të ligjshme, duke i pohuar njëkohësisht njeriut të...

NËSE JE I TILLË DIJE SE JE I MREKULLUESHËM

0
I mrekullueshëm je ti, atëherë kur ditët të ndajnë nga shoku apo i dashuri yt që e do për hir të Allahut, dhe dashuria...

Ejani të emigrojmë së bashku

0
Falënderimi dhe lavdia i qoftë Allahut, kurse përshëndetjet qofshin për Muhamedin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem. Hixhreti ose emigrimi rrjedh nga folja hexhere,...