NJIHE FENË TËNDE – 50

1. Cili Pejgamber e kuptonte të folurit e shpezëve?

– 1. Sulejmani alejhi selam (e saktë)

2. Davudi alejhi selam

3. Muhamedi alejhi selam

2. Në çfarë gjendje vdiq Davudi alejhi selam?

 

– 1. Në gjumë

2. Në sexhde, duke falë namaz (e saktë)

3. Në ruku, duke falë namaz

3. Allahu,- xhele ue ala!,- thotë:

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

(Atij i tha): “Bjeri me këmbën tënde (Tokës)! Ja, ky është një burim i ujit të ftohtë për larje dhe pirje!”, kush është për qëllim në këtë ajet?

– 1. Jusufi alejhi selam

2. Junusi alejhi selam

3. Ejubi alejhi selam (e saktë)

4. Si quhej nëna e Usame ibn Zejdit?

– 1. Atika

2. Umme Ejmen, vajza e Tha’lebes (e saktë)

3.  Xhuvejrija, vajza e Harithit

5. Cila ishte sahabikja e cila ia mësoi nënës së besimtarëve Hafsës shkrimin dhe leximin?

– 1. Hadixhja, vajza e Huvejlidit

2. Shifaja,vajza e Harithit (e saktë)

3. Nëna e besimtarëve Seuda

6. Në kohën e cilit halif ndodhi beteja e Kadisijes?

– 1. Ebu Bekr es Sidikut

2. Omer ibn Hatabit

3. Othman ibn Afanit

7. Si quhej vëllai i Halid ibn Uelidit i cili e pranoi Islami para tij?

– 1. Harith Ibn Uelid

2. Mugire Ibn Uelid

3. Uelid Ibn Uelid (e saktë)

8. Kush ishte gruaja e parë e cila bëri hixhret nga Mekeja për në Medine ?

– 1. Esma, vajza e Ebu Bekrit

2. Ummu Kulthumi, vajza e Ukbes (e saktë)

3. Aisheja, vajza e Ebu Bekrit

9. Kush ishte burri i Esmës, vajzës së Ebu Bekrit?

– 1. Abdullah ibn Zubejri

2. Zubejr ibn Auami (e saktë)

3. Abdullah ibn Abasi

10. Kush vdiq i pari nga muhaxhirët në Medine?

– 1. Mus’ab ibn Zubejri

2. Ubade ibn Sa’mit

3. Uthman ibn Medh’un (e saktë)

11. Sharja e muslimanit në Islam llogaritet?

– 1. Gjë e urrejtur

2. Kufër (dalje nga Islami)

3. Mëkat(e saktë)

12. Si quhej gruaja e Lutit alejhi selam?

– 1. Naile

2. Vaile (e saktë)

3. Nezife

13. Kush ishte shkaktari kryesorë i fitnes në kohën (hilafetin) e Othman Ibn Afanit?

– 1. Abhale

2. Ebu Lu’lue el Mexhusi

3. Ibn Sebe (e saktë)

14. Tha për të pejgamberi alejhi selam: Sa njeri mirë êshtë ai sikur të falte edhe namaz nate, kush është ai?

– 1. Abdullah Ibn Mes’udi

2. Abdullah Ibn Abasi

3. Abdullah Ibn Omeri (e saktë)

15. Cila êshtë dita e shpërblimit për muslimanët në këtë botë?

– 1. Dita e Xhumasë

2. Dita e Ashurês

3. Dita e Fitër Bajramit (e saktë)

16. Kush ishte i pari i cili shkruajti në lëminë e hadithit?

– 1.  Zuhriu (e saktë)

2. Muslimi

3. Buhariu

17. Kush ishte i pari i cili shkruajti në lëminë e fikhut islam si dhe  rënditi çështjet e fikhut në kapituj?

– 1. Imam Ebu Hanifja (e saktë)

2. Imam Ahmed ibn Hanbeli

3. Imam Muhamed ibn AbdulUehabi.

18. Kush është njeriu më i turpshëm i këtij umeti ?

– 1. Ali ibn ebi Talib

2. Othman ibn Afani (e saktë)

3. Nu’man ibn Beshiri

19. Kush ishte komantatori më i njohur i Kur’anit në kohën e hulefai rrashidinëve?

1. Abdullah ibn Omeri

2. Abdullah Ibn Mes’udi

3. Abdullah ibn Abasi (e saktë)

20. Kush e pranoi i pari islamin prej banorëve të Medines?

– 1. Sa’d ibn Zurare (e saktë)

2. Sa’d ibn ebi Uekasi

3. Seid ibn Musejib

21. Thotë Allahu,- xhele ue ala!,-: 

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

” Dhe gjumin tuaj ua kemi bërë çlodhje”. Çfarë nënkuptojmë me shprehjen,-çlodhje,-?

– 1. Shkak për fitore

2. Parapërgatitje për namaz nate

3. Rahati, qetësi, pushim për trupin (e saktë)

22. Sa vjeç kishte Muhamedi alejhi selam kur vdiq nëna e tij?

– 1. Tetë vjeç

2. Katër vjeç

3. Gjashtë vjeç (e saktë)

 

Autor: Muhamed ibn Muhajfudh 

Nga arabishtja: Suad B. Shabani.

SHPËRNDAJE