KJO ËSHTË RRUGA E DREJT E ALLAHUT

Nga Abdullah Ibën Mes’udi transmetohet se ka thënë: “Muhamedi, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, me dorën e tij e bëri një vizë të drejtë, e tha: “Kjo është rruga e drejtë e Allahut”; E, më pas i bëri disa viza të tjera, në të djathtë e në të majtë, dhe tha: “E në këto rrugë nuk ka rrugicë, e që në të të mos jetë një shejtan që thërret në të!” E, pastaj  e lexoi fjalën e Allahut:

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَ‌اطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّ‌قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
”Dhe, qe, kjo është rruga ime e drejtë; prandaj ndiqnie, e mos shkoni rrugëve tjera që t’ju shmangin ato nga rruga e Tij. Kjo është ajo që ju porositë Ai për t’u ruajtur nga të këqijat”.[1]

Muxhahidi, në lidhje me fjalën e Allahut: “Mos shkoni rrugëve tjera”, thotë: ”Mos e ndiqni rrugën e bidateve (risive) dhe dyshimeve”.[2] 

Marrë nga libri: “Fet’hul Mexhid Li sherhi Kitabit-Teuhid”, f.51


Përktheu: Suad Shabani

Medine En-Nebevije, 01.04.2013[1] Kuran; El-En’am: 153.

[2] Këtë e ka shënuar Imam Taberiu në tefsirin e tij dhe Ibën ebi Shejbeh.