EDUKIMI I VAJZAVE

0
Vajza në Islam ka pozitë të lartë. Lindja e saj është gëzim i madh dhe përgëzim madhështor. Ajo edukon breza, ajo prodhon trima, ajo...

DEDIKUAR TË SPROVUARVE DHE TË PIKËLLUARVE

0
Allahu krijoi jetën dhe vdekjen, për t’i provuar njerëzit se kush prej tyre do të veprojë më mirë, kurse besimin në caktimin e Allahut...

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI QË E MËSON KUR’ANIN...

0
Kjo temë është një dëshirë e imja që mes një përmbledhje përsiatjesh ta komentoj hadithin që e transmeton Othman b. Afani, radijallahu anhu, prej...

VESVESET E SHEJTANIT DHE MBROJTJA PREJ TIJ

0
Allahu, azze ue xhel, thotë: “Kur dëshiron të lexosh Kur’anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të mallkuar, sepse, në të vërtetë, djalli nuk...

RRUGA E UDHËZIMIT

0
Allahu i dhuroi robërve të Tij shumë begati, e ndër begatitë më madhështore, është begatia e udhëzimit në këtë fe! Me meritat e Tij...

FEJA E VËRTETË TEK ALLAHU ËSHTË VETËM ISLAMI

0
Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të...

E DREJTA E FQINJIT

0
Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të...

MUAJI MUHARREM DHE DITA E ASHURËS

0
Muaji Muharrem është muaji i parë i vitit hixhri dhe është muaji i fundit nga muajt e shenjtë. Si muaj i shenjtë vjen i treti...

MAGJIA

0
Allahu, azze ue xhel, e krijoi njeriun me natyrshmëri të pastër, ndërsa shejtanin ia bëri armik të përbetuar. Shejtani tenton që njeriun ta largojë...

PESË FATKEQËSITË E MËDHA

0
O muslimanë, në vazhdim do të flasim për një hadith të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, një hadith...